Kompetent chef eller inspirerande ledare – vad vill medarbetarna ha?

Traditionella ledningsstrukturer där man fastnar i silos. Avsaknad av en inspirerande bild över vart vi är på väg och hur du ska kunna bidra till att komma dit. Känner du igen dig? Så här ser nämligen verkligheten ut på många arbetsplatser. Vi har analyserat svaren på två av våra populäraste ledarskapsfrågor och sett att det finns ett stort behov av ett nytt ledarskap.

När vi på &frankly analyserar vår data så är det tydligt att många arbetsplatser fortfarande brottas med traditionella ledningsstrukturer. Chefens mest utmärkande egenskap är kompetens, något som kanske inte verkar konstigt vid första ögonkastet, men med bakgrund av digitaliseringen, där tekniska och rutinbaserade jobb kommer att automatiseras behöver inte chefen vara ”uppgiftsfokuserad”. Det är hur du integrerar med andra, inspirerar andra som inte kommer att kunna automatiseras som blir viktigt. Cheferna kommer i högre grad behöva vara coacher som inspirerar och möjliggör individer.

Vi har grävt djupare i två av våra populäraste ledarskapsfrågor:
Vilka kvaliteter hos din chef uppskattar du mest?
Vad saknar du på jobbet?

Svaren på den första frågan ser ut enligt följande:

• Kompetent (44%)
Positiv (38%)
Tydlig (32%)

Infographic Lilian

Av de 20 alternativ som fanns att välja mellan hamnade alltså kompetens i topp. Att vara coachande, ge feedback och vara en möjliggörare ligger i botten. Utifrån ett medarbetarperspektiv betyder det här alltså att ledares kompetens är den egenskap man uppskattar. Och det här ringar in en central fråga: idén om det traditionella ledarskapet.

Historiskt sett har chefer tillsats på grundval av sin kompetens, inte för att hen är skicklig på att leda. Vår data bekräftar att så fortfarande är fallet och att medarbetarna saknar tydlig feedback och självbestämmande.

Vår andra fråga, Vad saknar du på jobbet?, verifierar ovanstående. Där toppar just tydlighet, coaching, tillgänglighet och bekräftelse. 

Med bakgrund av det här vill jag uppmana alla chefer och ledare att fråga sig: Hur kan du bryta med det traditionella ledarskapet och bli mer inspirerande som ledare? Vilka åtgärder kan du göra för att få in coaching och feedback i dina dagliga rutiner? Hur bekräftar du att någon gjort ett bra jobb? 

Ingen föds till en inspirerande ledare. Det är något man blir. Lyckligtvis något som alla kan bli. En inspirerande ledare skapar möjligheter att förbättra resultatet genom självbestämmande. Inte genom att bestämma och kontrollera. Att besitta en hög kommunikativ förmåga, ha integritet, vara inkluderande och lyhörd för medarbetarnas behov är andra viktiga egenskaper hos en inspirerande ledare.

New call-to-action

Det här kännetecknar en inspirerande ledare:

1. De känner engagemang för organisationens vision och mission och kan få andra att känna samma engagemang

Vision och mission är avgörande för att få andra att känna att deras arbete har ett syfte och mening större än de dagliga uppgifterna. Ibland behöver ledaren hjälpa medarbetarna att skapa ett tydligt sammanhang genom att förklara helhetsbilden. Att regelbundet kommunicera visionen och målen stärker bilden av varför organisationen finns och hjälper medarbetarna att knyta an till den.

2. De lyssnar på människorna i organisationen

Det räcker inte att prata med människor om ditt engagemang, du måste även skapa utrymme för personalens idéer och tankar. Ingen kan till 100 procent ställa sig bakom en riktning de inte varit delaktiga i att formulera. Människor behöver se att deras idéer inkluderas, eller förstå varför de inte gör det.

3. De är inkluderande

Inkludering betyder mer än att bara lyssna och ge feedback. Det handlar om att koppla samman handlingar och processer till målen. Är man inkluderad så kan man också låta sig inspireras.

4. De ger människor erkännanden

Nyckel till att motivera och inspirera människor består i att erkänna människor och lyfta deras prestationer och bidrag. Att säga till en medarbetare att hens arbete är värdefullt är därför viktigt. Det här är något som inspirerande ledare gör.

Vill du vara mer inspirerande?
Kom ihåg att allt du gör och alla de beslut du tar påverkar människor hela tiden. Tänk därför på att ladda med mycket inspiration som lockar fram det bästa i varje individ.

Medarbetarengagemang

Lilian Ekelin

Lilian Ekelin

Ledarskapsspecialist och HR-expert med gedigen erfarenhet av att stötta chefer i deras ledarskap.

Senaste inlägg

Prenumerera på People First